SIWAME OKITLAMIKI IMIN TLAMACHTIL IKA IXPOWALI WAN TLAKUILOLI IK IN MASEWAL EXTLAMACHTIL OME TLAHTOL ITECH IN ALTEPETL CHIMALAPA: IHEA

 

SIWAME OKITLAMIKI IMIN TLAMACHTIL IKA IXPOWALI WAN TLAKUILOLI IK IN MASEWAL EXTLAMACHTIL OME TLAHTOL ITECH IN ALTEPETLCHIMALAPA: IHEA

Itech in altepetl Chimalapa, omochioh in ilwitl amatemakalis tlen masewalme okitlamiki tlamachtilis wan temakalis tometlapalewilis in siwame itech in Masewal Extlamachtil ome tlahtol(MIB) ika Masewal Tlahtol Ahkuek Eketsala Tepeme, ilwitl kani omoixpantili in siwa xinola weyi tlanawatiani weyi aletpetl wan koyotlakatl ik weyi kaltlamachtil Hidalguense ik tlamachtilis ika weweyi tlakame wan siwame (IHEA).

Se ilwitl amatemakalis ika miyek tlachiwalis masewalme kanin tlen yiwekaoh tlakame okitemakaya in kowittlanawatil in toweyitlanawatiani, ika se kuali tlakaitilis wan kuali weyi asistilistli, no ihki ika in tlatsotsonali, xochime wan pantsi akike motemaka tlen weka chinime.

Ika in tlen chankate Chimalapa, inin ilwitl amatemakalis se weyika ilwitl, wan itech inin tonal oyaki yepoali siwani tlen owalaki ipa altepeme: Santa Ana Tsakuala, Santa Katarina, San Francisco, Los Reyes, Nuevo San Juan, Santiago Tepepa, akike okisilike imin amatemakalis ika tlen masewalme okitlamiki tlamachtilis wan temakalis tometlapalewilis.

Itech in masewal kaltlamachtiloya ome tlahtol “Benito Juárez”, itech inin altepetl in siwa xinola weyi tlanawatiani weyi aletpetl, Roció Jaqueline Sosa Jiménez, okitemakak in kuali asistilistli in tlanawatiani wan chanchiwani, san yohki in weyi tlanawatil koyokatl in IHEA, Víctor Arturo Bautista Ramírez, tlen oki ilwi “Se kuali tlakaitilis niyis ipa inin ilwitl wan namech tlatlahtis noso ika inin nochi kuali, wan namewa onamotemachioki, ikuak namewa san sankuel wan nanyowi nan kana in kowitl, wan mila, ika nakin malwiya namokonewa wan no ihki namomachtiske.

Víctor Arturo Bautista, namech tlatlahtiya ximo ikuiloka ika ihko kuali namomachtiske itech noksikike extlamachtil tlen namech polowa, axa nan kipiya inin tlapalewilis wan kuali nan kichiwaski, tlasokamatyi in tlapalewilis tlen tech maka in weyi tlanawatil ika Omar Fayad Meneses wan weyi kaltlamachtiloya ika tlamachtil itla weyi altepetl xinola siwatl Sayonara Vargas Rodríguez, akike okininiwilike itech namewa ika namo iyetlikolis mamopatla.

Itech inon altepetl okin ilwi makin tlatlahtika okse siwal o tlakatl aki ahmo kimagti tlaixpowa wan tlakuilowa, san yohki imin tlahtlaka o ikniwa.

Ikuak otlahto, otlanextili, tlen omomachti in siwatl Máximina JardinezVelázquez,okitetlasomakatili itlamachtiani Gregoria Hernández Hernandez, aki owala ipa in INEA kin tlatlahtiya ika mamochati matla ixpowa wan matlakuilo. Ne oniksili, onikilwi keme, axa, yinimomachtitika noaxtopa amotli ika in primaria. Axa nik tlatlahtiya notlaka mamomachti matla ixpoawa wan matlakuilo; achtopa ika tomasewal tlahtol ika ahmo matikilkawaka wan soktepa in kastiyotlahtoli, ihko ikuak yitiyaski ipa in altepeme kanin tlahtowa kastiyo tlahtol ohko tewanti kuali timononotsaski”.

Soktepa in tlanawatianime oyaki ipa kaltlamachtiloya kanin paka itech weyi altepe Acaxochitlán ika kinextiske in tlatolpamitl ika weyi kaltlamachtiloya tepos extlamachtil ika weyi altepetl in Hidalgo (UNIDEH).

TRADUCCIÓN DEL NAHUATL DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
ELEAZAR AMADOR VERA
TECNICO DOCENTE BILINGÜE SANTA ANA TZACUALA, HGO.